TAO

Adatkezelési Tájékoztató
a TAO-val és az Egységes Kérelmi Rendszerrel kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

A látvány csapatsport támogatási rendszerben (TAO támogatások felhasználása esetén) személyes adat kezelése akkor valósulhat meg, ha a pályázó sportszervezet személyi jellegű támogatást kíván igénybe venni (pl.: egy edző foglalkoztatására).

A támogatási kérelemben, majd később ennek ellenőrzésekor az MLSZ megismerhet személyes adatot.

A támogatási kérelmek az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül érkeznek be az MLSZ-hez elektronikusan aláírva.

Személyes adat kezeléseként a támogatásban részesített sportszakember neve, a támogatás összege, a támogatás folyósításának igazolásához felhasznált dokumentumok jelennek meg. Emellett személyes adatként kerül kezelésre az Elektronikus Kérelmi Rendszer felhasználójának személyes adatai és a pályázatban megjelölt kapcsolattartó személy kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám, postai cím).

3. Adatkezelés időtartama

A pályázatokkal kapcsolatos adatokat az MLSZ az iratkezelési szabályzata szerint 10 évig őrzi meg. A felhasználói adatok a felhasználói státusz fennállásáig kerülnek megőrzésre.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés az Stv. 22. §-ának f) pontja szerinti, a sportszervezetek támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismerheti meg, amennyiben a pályázat jóváhagyását a minisztérium végzi el.

Az Egységes Kérelmi Rendszert a Flexinform Kft. (3530 Miskolc, Erzsébet Tér 2., office@flexinform.hu) fejleszti és üzemelteti.

6. A személyes adatok forrása

Az adatokat és azok igazolását a sportszervezet tölti fel az ügyviteli rendszerbe.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mivel az Stv. 22. § (3) bekezdése alapján a sportfejlesztési programok jóváhagyása, valamint a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságok igazolása és a támogatási igazolások kiállítása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni, amelynek 27. §-a alapján az MLSZ jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére.

8. Az érintettet megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 05. 25. napjától hatályos.

 

 

 

 

 

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • MOL
  • Förch
  • Jet Sol