Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

(Általános adatkezelési tájékoztató és a panaszok kezelése)

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhat hozzánk:

email cím: mlsz@mlsz.hu

adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Bári András

adatvédelmi tisztviselő email címe: adatvedelem@mlsz.hu

postai cím: 1386. Budapest 62. Pf. 906/1


1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Azt, hogy a konkrét adatkezelés esetén Ön mely jogával jogosult élni, az dönti el, hogy milyen jogalapon kezeljük az adatait, amely az alábbiak szerint alakul (de természetesen valamennyi jog gyakorlása iránt nyújthat be kérelmet):

Jog Hozzájárulás Szerződés teljesítése Jogi kötelezettség Jogos érdek
hozzáférés a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz x x x x
hordozhatósághoz való jog a megadott adatokra x      
törlési jog x x   x
korlátozási jog x x x x
helyesbítéshez való jog x x x x
tiltakozás joga       x
hozzájárulás visszavonása x      
Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga x x x x

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

1.1 Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 1 hónapon belül válaszoljuk meg, amelyet indokolt esetben további 2 hónappal meg lehet hosszabbítani.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, ahhoz az Ön azonosítására van szükségünk, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell.

A kérelmező azonosítását az MLSZ az alábbi módokon biztosítja:

 • személyes azonosítás: erre az Ön által választott MLSZ megyei igazgatóságon, vagy az MLSZ központjában van lehetőség, ez esetben az azonosítását személyazonosításra alkalmas igazolványa segítségével személyesen végezzük el és ez az egyetlen azonosítása forma, amely személyes adatok rögzítésével nem jár.

 • adatok igazolásán keresztüli azonosítás: amennyiben nem tud megjelenni személyes azonosításra, akkor valamely személyazonosító igazolványa számát (ilyen okmány lehet: személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély), anyja születéskori nevét, születési helyét és dátumát, valamint nevét kell megadnia számunkra. Az adatok alapján az okmány azonosítója segítségével ellenőrzést végzünk a Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartásban arra vonatkozóan, hogy a megadott adatok valósak-e. Ha az adatok valósak, akkor igazolt, hogy Ön rendelkezik olyan személyazonosító igazolvánnyal, ami a megadott adatokat tartalmazza.

 • Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön az azonosításnak ezen, vagy egyéb, személyes megjelenéssel nem járó, az eljárás során általunk felajánlott más módját választja, az MLSZ kizárja minden felelősségét arra vonatkozóan, hogy ha a kérésének teljesítéséből Önt vagy bármely más jogi vagy természetes személyt kár és/vagy bármilyen egyéb hátrány ér.

Törvényes képviselő esetében – amennyiben képviseleti jogáról szóló nyilatkozata rendszerünkben nem elérhető – arra is szükség van, hogy a törvényes képviseletről az MLSZ által biztosított formanyomtatványon nyilatkozzon a kérelmező, mely a nyilatkozó és a nyilatkozatot hitelesítő tanúk nevének, személyi igazolvány számának és lakcímének kezelésével is együtt jár.

Az azonosítás és/vagy a nyilatkozat során az érintett és/vagy a törvényes képviselő és a tanúk által megadott adatokat, valamint a kérelmet az MLSZ az iratkezelési szabályai szerint 5 évig őrzi meg. A kérelem és a kapcsolódó levelezés e-mail fiókunkban is elérhető lesz.

Kétség esetén további azonosítási cselekmények elvégzésére hívhatjuk fel a kérelmezőt, ezzel akkor élünk, ha a kérelem alapján a kérelmezőre, vagy az érintettre vonatkozóan joghatással járna a kérelem teljesítése. Ilyen eset lehet például, ha valaki kéri adatai törlését, de aktív labdarúgó és az adatok törlése azzal járna, hogy a labdarúgó versenyengedélyét is vissza kellene vonnunk.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az MLSZ azon jogos érdeke, hogy a panaszokat kezelje és igazolni tudja, hogy az egyes panaszok tekintetében hogyan járt el és milyen intézkedéseket tett meg.

A kérelmek feldolgozásához kapcsolódó adatfeldolgozó az mlsz.hu oldal üzemeltetője, a Relative Kft. (Székhely: 2000 Szentendre, Tölgy utca 12.).

Az irataink bértárolási és iratrendezési feladatait a PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. (székhely: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 1.) végzi.

1.2 A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azon adatkezelések esetében gyakorolható, amelyek az Ön hozzájárulásán alapulnak.

Űrlap elérhetősége itt.

1.3 Tájékoztatás kérés és másolat kérés (hozzáférés joga)
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon (azaz másolatot kérjen azokról) és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;

  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést olyan formában biztosítjuk, ahogy Ön kéri, ez lehet elektronikus forma, postai út, vagy személyes tájékoztatás is.

Űrlap elérhetősége itt.

1.4 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Űrlap elérhetősége itt.

1.5 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát (ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk);

 • ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az jogos érdekünkre épül (ebben az esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben az adatkezelés jogának korlátozása egyéb következményekkel is járhat, így elveszíthet olyan előnyöket, amelyek az adatkezeléssel együtt járnak (pl. jegyvásárlás Interneten, szurkolói kedvezmények igénybevétele vagy akár a játékosként való pályára lepéshez való jog elvesztése). Az ilyen eshetőségekről a jog gyakorlása során tájékoztatjuk.

Űrlap elérhetősége itt.

1.6 Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert;

 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog). Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra. Nyilvánosságra hozatallal az igazolt és volt igazolt labdarúgók MLSZ nyilvános Adatbankjára vonatkozó tájékoztatójában megjelöltek szerinti adatai érintettek. (Az MLSZ nyilvános Adatbankjára vonatkozó tájékoztatónkat itt találja.)

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (ilyen eset pl. a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő, vagy a sportoló kötelező nyilvántartása, versenyengedély nyilvántartása);

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Űrlap elérhetősége itt.

1.7 Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Űrlap elérhetősége itt.

1.8 Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Űrlap elérhetősége itt.

1.9 Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

2. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, az incidens kezelésre vonatkozó eljárásunk szerint, amennyiben a Rendelet előírásai szerinti incidens valósul meg, Önt (amennyiben erre lehetőségük van) és a felügyeleti hatóságot is tájékoztatjuk.

3. Egyéb rendelkezések

Az MLSZ fenntartja a jogot, hogy adatkezelési tájékoztatóit az adatkezelés célját és jogalapját nem érintően módosítsa.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg. Amennyiben az új adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Ön hozzájárulása is szükséges.

Egyéb esetben a módosításról az adatvedelem.mlsz.hu oldalon elhelyezett hirdetményi úton tájékoztatjuk.


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. augusztus 09 napjától érvényes, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank
 • MOL

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • Förch
 • Jet Sol