Munkaszerződések vizsgálata

Adatkezelési Tájékoztató
a Labdarúgók munkaszerződésének ellenőrzésével kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok

Az MLSZ a hivatásos, felnőtt, valamint az utánpótlás profi Labdarúgók munkaszerződésének másolatát kezeli. A NYIÁSZ szerint a „hivatásos bajnokságban résztvevő sportvállalkozások felnőtt korosztályú labdarúgói szerződéses jogviszony keretében léphetnek pályára, utánpótláskorú labdarúgói szerződés nélkül is szerepelhetnek”.

A FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására Vonatkozó szabályzatának III. rész 8. pontja szerint a Labdarúgónak a regisztrációjával együtt, vagy később, minden nemzetközi átigazolásánál kell csatolnia a szerződésének másolatát.

A Labdarúgás Versenyszabályzata című szabályzat szerint nem felnőtt korú, hivatásos Labdarúgó 16 éven felüli fiú, valamint 15 éven felüli leány Labdarúgó lehet, esetükben azonban szerződést nem kötelező kötni.

A munkaszerződés mintáját a Labdarúgót védő tartalmi elemekkel a NYIÁSZ tartalmazza, amelyet kötelező a sportszervezeteknek alkalmazni.

A NYIÁSZ számos pontjában az MLSZ-t ellenőrzési kötelezettség terheli, többek között a szerződés leadásának határideje, az időbeli hatály, a játékjog átruházása, az utánpótlás képzési kártalanítás, a szolidaritási mechanizmus, a szerződés lejárta esetén az igazolás hatálya, a FIFA szabályzatai szerinti regisztrált státusz (szerződés lejártát követő 30 hónap), a szerződés megszüntetése, a felmondási esetek esetében is.

Az MLSZ a Labdarúgók védelme érdekében a szerződésre vonatkozó kötelező tartalmi elemeket határoz meg, meghatározza a szerződések maximális hosszát, valamint a vonatkozó FIFA szabályzat szerint az átigazolásokat, kölcsönadásokat és teljesítéseket nyomon követi és a szabályok betartását ellenőzi, emiatt a munkaszerződéseket fel kell tölteni az ügyviteli rendszerbe.

A NYIÁSZ a munkaszerződések felmondási eseteit is tartalmazza, amelynek jogszerűségét szintén vizsgálja az MLSZ.

A munkaszerződés másolatában a Labdarúgó alábbi személyes adatai jelennek meg:

 • név,
 • születési hely és idő,
 • anyja leánykori neve,
 • állampolgársága,
 • lakóhely/tartózkodási hely,
 • TAJ szám,
 • adóazonosító jel,
 • személyi igazolvány szám vagy útlevél szám,
 • bankszámlaszám,
 • IFA azonosító,
 • szerződés időtartama,
 • munkabér összege,
 • egyéb juttatások,
 • kiskorú labdarúgó esetén:
  • törvényes képviselő születési neve,
  • törvényes képviselő születési helye és ideje,
  • törvényes képviselő állandó lakcíme,
  • törvényes képviselő személyi igazolványának száma.

3. Adatkezelés időtartama

A munkaszerződéseket, azok lejártát követő 30 hónap eltelte utáni 15. napig kezeljük.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja annak ellenőrzése, hogy a munkaszerződések, valamint az azt érintő aktusok (igazolás, átigazolás, kölcsönadás, reamatörizálás, stb.) az Stv. és a hazai és nemzetközi szabályzatok szerinti előírások alapján jöjjenek létre, kerüljenek megvalósításra és az MLSZ által – a kapcsolódó dokumentumok pedig – elérhetők és minden felmerülő tény esetén ellenőrizhetők legyenek.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatok közül a név, állampolgárság, születési idő és az egyes igazolások adatai (hol volt és mennyi ideig igazolt a Labdarúgó) az MLSZ nyilvánosan elérhető adatbankjában is megismerhetőek.

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

6. A személyes adatok forrása

A munkaszerződést a Labdarúgót foglalkoztató, igazoló sportszervezet továbbítja az MLSZ számára az MLSZ ügyviteli rendszerében.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti, MLSZ-re előírt jogi kötelezettség teljesítése, mivel az Stv. 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a hivatásos sportolónak hivatásos sportolói versenyengedéllyel kell rendelkeznie. Ehhez kapcsolódóan a (2) bekezdés előírja, hogy hivatásos versenyengedély csak hivatásos sportolói munkaszerződéssel vagy hivatásos sportolói megbízási szerződéssel rendelkező versenyző részére állítható ki. Ilyen szerződés meglétét és a szabályzatokban foglaltaknak való megfelelőségét így az MLSZ ellenőrizni köteles.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 2. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Játékos köteles betartani a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat.

A FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására vonatkozó szabályzat III rész 5 cikkely 2. pontja szerint a Labdarúgó csak egy sportszervezethez lehet igazolt egy időben, melynek ellenőrzése a nemzeti szövetségek feladata.

8. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 05. 25. napjától hatályos.

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • MOL
 • Förch
 • Jet Sol