Szurkoló kizárása, visszatartása, panaszának kivizsgálása

Adatkezelési Tájékoztató
a szurkoló kizárására, visszatartására, panaszának kivizsgálására vonatkozó   adatkezeléssel kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkörök bemutatása és a kezelt adatok köre

2.1 A szurkoló kizárása

A szurkoló kizárásával kapcsolatban az MLSZ adatkezelése az MLSZ szervezésű mérkőzések tekintetében merül fel.

Ha szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg a válogatott, vagy az MLSZ által szervezett egyéb mérkőzésen, avagy a szurkoló a pályarendszabályokat megsérti, vele szemben a rendező intézkedhet, átadhatja a rendőrségnek vagy az egészségügyi szolgáltatónak, amelyet követően a rendőrség megindítja a szükséges eljárást. A kizárandó szurkoló kilétének ismerete hiányban az MLSZ feljelentést tehet.

Ha a rendezőnek van ideje igazoltatásra és a néző igazolja személyazonosságát, akkor az MLSZ is megismerheti a rendbontó személyes adatait azonnal, ha erre nincs mód, akkor az MLSZ utólag kikéri az adatot a rendőrségtől és intézkedik a rendbontó kizárásáról.

A kizárási eljárás során az érintett neve, születési helye és ideje, rendszerint anyja neve, valamint lakcíme kerül kezelésre.

2.2 Intézkedés alá vont személy visszatartása

Ha az intézkedés alá vont személy visszatartására kerül sor, akkor a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004 (III.31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján a rendező a visszatartás megkezdését követően haladéktalanul igazolást köteles átadni, amely tartalmazza:

a) a rendőrség értesítésének pontos időpontját,

b) az eltávolítás alapjául szolgáló cselekmény rövid leírását,

c) annak megjelölését, hogy az eltávolítandó személy a sportlétesítmény mely részéből, szektorából került eltávolításra,

d) az eltávolításban, visszatartásban és kísérésben részt vevő rendezők nevét és azonosító számát, a szervező képviselőjének nevét és elérhetőségét,

e) arra vonatkozó rendezői nyilatkozatot, hogy az eltávolítandó személyen testi sérülés látható-e,

f) a visszatartás megszüntetésének időpontját;

g) az intézkedésben résztvevő rendezők aláírását.


Az igazolás másodpéldányát a rendező a szervező részére átadja, amely a továbbiakban az MLSZ Iratkezelési Szabályzata alapján kerül kezelésre.


2.3 A panasz és kivizsgálása

A Korm. rendelet 20. § (4) bek. szerint a személyazonosságát nem igazoló személy a vele szemben foganatosított visszatartás ideje alatt a szervező képviselőjénél panaszt tehet, aki a rendőrség megérkezésig köteles azt kivizsgálni, arról jegyzőkönyvet felvenni.

A jegyzőkönyv a Korm. rendelet 20. § (5) bek. szerint tartalmazza:

a) a sérelmesnek tartott rendezői intézkedés leírását,

b) a szervező képviselőjének nevét, a jegyzőkönyv rögzítésének időpontját,

c) a szervező által a panaszosnak nyújtott tájékoztatás tartalmát,

d) a szervező által elrendelt intézkedés leírását.


3. Adatkezelés időtartama

A 2.1-2.3. szerinti esetekben az MLSZ a tudomására jutott fenti személyes adatokat, az eljárás alapjául szolgáló és azt segítő iratokban fellelhető személyes adatokat azok beszerzésétől az iratkezelési rendszerében 10 évig tárolja.  

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a rendbontó résztvevők kizárása az MLSZ által szervezett rendezvényekről, visszatartott résztvevő jogainak védelme, a panasz kivizsgálása és elbírálása, a mérkőzéseken történt rendbontások dokumentálása, valamint az iratkezelési szabályokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A 2.1. pontban írt eljárás során kizárt személy neve, születési helye és ideje, valamint a kizárás hatálya és időtartama – a kizárási határozat kézbesítéséről szóló tájékoztatás beérkezését követően – továbbításra kerül a Sportrendészeti Nyilvántartást (SRNY) vezető szerv részére.

A 2.2. pontban írt visszatartásról szóló igazolást a rendező az érintett és a szervező képviselője részére adja át.

A 2.3. pont szerinti kivizsgálás jegyzőkönyvének egy példánya a rendőrség részére kerül átadásra.

6. A személyes adatok forrása

Az adatokat a sportrendezvény résztvevője, vagy ennek hiányában az MLSZ kérésére a rendőrség, esetlegesen az egészségügyi szolgáltató adja meg.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja:

  • a 2.1. pont szerinti kizárás esetében Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mivel az Stv. 73. § (1) bekezdése alapján a szervezőt eljárási kötelezettség terheli.
  • a 2.2. pont szerinti visszatartás esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mivel a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése igazolás kiállítását rendeli el.
  • a 2.3. pont szerinti panasz esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mivel a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése a panasz kivizsgálását rendeli el.

8. Adatfeldolgozó

Az adatkezelésben nem vesz részt adatfeldolgozó.

9. Az érintettet megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 05. 25. napjától hatályos.

 

 

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • MOL

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • Förch
  • Jet Sol