Jegyvásárlásárlás külföldi mérkőzésre

Adatkezelési Tájékoztató
a külföldi mérkőzésekre megvalósuló jegyértékesítéssel kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?
Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

Jelen tájékoztató csak a magyar válogatott részvételével külföldön megrendezett, azon mérkőzésekre jegyet váltó (vouchert igénylő) nézőkre (a továbbiakban: érintett) terjed ki, amelyek esetében a jegyértékesítés személyes adatok megadásához kötött. Ennek szükségességéről az MLSZ, vagy megbízásából jegyértékesítő partnere a jegyértékesítés megkezdésével egyidőben ad tájékoztatást.

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott, de a jegyvásárláshoz kapcsolódó egyéb kérdések tekintetében az itt elérhető tájékoztató megfelelően irányadó.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre
Az MLSZ, amennyiben külföldi mérkőzésre értékesít jegyeket, a jegyvásárlók és az utalványokon szereplő, jegyet igényelt szurkolók alábbi adatait kezeli:

 • az érintett neve;
 • az érintett születési helye; 
 • az érintett születési ideje; 
 • amennyiben a vásárlás klubkártyával történik, az érintett klubkártya száma; 
 • amennyiben futball- vagy klubkártyája igénylésekor ezt megadta és klubkártyája felhasználásával vásárol, az érintett anyja neve; 
 • a jegyvásárlás alkalmával kiadott voucher száma az érintettekhez kapcsolódóan. 
 • amennyiben ezt a szervező szövetség kikötötte, a Személyi Igazolvány száma [a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (12) bekezdés szerinti okmányazonosító] vagy az utazásra használt Útlevél számal [a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti útlevél szám].

Tekintettel arra, hogy a rendőrség a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § (2) bek. alapján a külföldi rendőri szerv részére, valamint a rendezvények biztonságának védelme, a sportrendezvény látogatásának, továbbá a jegyértékesítés megtagadásának céljából a sportrendezvény szervezőjének, rendező alkalmazása esetén a rendezőnek, valamint a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személynek továbbíthat adatot, a sportrendezvények látogatásától eltiltott, kitiltott vagy abból kizárt személyek a külföldön megrendezésre került mérkőzések látogatásától is távoltartásra kerülhetnek.

Erre tekintettel az MLSZ magára nézve kizár minden felelősséget abban a tekintetben, ha a belépőjeggyel rendelkező szurkolót bármilyen anyagi kár éri amiatt, hogy a mérkőzést megtekinteni azért nem tudja, mert a külföldi sportrendezvény szervezője a rendőrségről szóló törvény 91/J. § (2) bekezdése szerint kezelt adat alapján a belépést számára nem engedélyezi.

Az értékesítés során, vagy voucher csere alkalmával, az Stv. 72/A. § (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján személyazonosító igazolvány átadását kérjük és meggyőződünk a vásárló, a voucher igénylője és az átvételre jelentkező személy azonosságáról.

Az MLSZ vagy jegyértékesítő partnere a belépőjegy lefoglalásáról és ellenértékének megfizetéséről szóló igazolás (a továbbiakban: voucher) bemutatásakor az érintettek személyes adatait egybeveti a voucheren szereplő személyes adatokkal és a belépőjegyet csak annak adja át, akinek személyes adatai megegyeznek a voucheren szereplő személyes adatokkal. 

Amennyiben az átvevő személy adatai nem egyeznek meg a voucherben jelölt személy személyes adataival, a belépőjegy nem kerül átadásra. Az ebből fakadó kár megtérítésére vonatkozó felelősségét az MLSZ kizárja. 

Arra tekintettel, hogy a rendszerben a személyes adatok felvitelével és a jegyárak kifizetésével az érintett több személy részére is jelezheti jegyvásárlási szándékát, az MLSZ kizár minden arra vonatkozó felelősséget, ha az érintett vagy jegyvásárló valótlan személyes adatokat adott meg, illetőleg más vagy mások személyes adatait az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás, ezen személyek hozzájárulása nélkül, vagy céltól eltérően használta fel. 

3. Adatkezelés időtartama
Külföldi válogatott mérkőzés esetén a mérkőzést követő 40 nap a jegyvásárlás során rögzített személyes adatokra vonatkozó törlési határidő.

4. Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy a külföldön rendezett mérkőzések esetében a néző által esetlegesen elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a sportlétesítmény/sportszervezet pályarendszabályai által tiltott tevékenység következtében az MLSZ-t ért kár áthárításához szükséges információk rendelkezésre állhassanak. 

Az MLSZ az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), valamint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) szabályai értelmében – szurkolói magatartásával okozott kárért vétkességtől független felelősség terheli. Erre tekintettel, az UEFA és a FIFA előírja, hogy:

 • a jegyek csak akkor kerüljenek terjesztésre, ha dokumentumokkal igazolásra kerül annak a nézőnek a személyazonossága, akinek a jegy eladásra kerül;
 • a megvásárolt jegyeket csak azok a nézők használhassák fel, akik személyes adatai rendelkezésre állnak; 
 • a rendelkezésre álló jegyek ne kerüljenek jogosulatlan magánszemélyek vagy szervezetek birtokába, valamint feketepiaci értékesítésre. 

Fentiekre tekintettel az adatkezelés célja egyben a nemzetközi szövetségek előírásainak megfelelésünk biztosítása is.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái
Az értékesítés során rögzített, a jegyen szereplő személyes adatokat a külföldön megrendezésre kerülő mérkőzések esetében a szervező külföldi vagy nemzetközi sportszövetség vagy kérésük alapján jegyértékesítési partnere részére továbbítja az MLSZ, amennyiben a belépőjegyek kiállítója a külföldi sportszövetség vagy jegyértékesítési partnere és a jegyértékesítés a külföldi országban is személyes adatok megadásához kötött.

A személyes adatok átadására sor kerülhet akkor is, ha ezt a külföldi hatóság bármely okból kéri.

A tevékenységben adatfeldolgozóként vesz részt:

Nádor Rendszerház Kft.

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. 
cégjegyzékszám: 01-09-074755 
levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. 
elektronikus levélcíme: info@nador.hu 
honlapja: www.nador.hu

A Nádor Rendszerház Kft. a kapcsolódó rendszerek üzemeltetését látja el.

TEX Hungary Kft.

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: 01-09-877903 
levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. 
elektronikus levélcíme: info@tex.hu 
klubkártya ügyekben: futballkartya@tex.hu 
jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu

A TEX Hungary Kft. végzi a jegyértékesítést, a voucherek kiállítását és a jegyvásárló részére továbbítását, az ügyfélszolgálat működtetését és a voucherek helyszíni beváltását a mérkőzés belépőjegyeire.

Jegymester Kft.

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

cégjegyzékszám: 01-09-369537

elektronikus levélcíme: info@jegymester.hu

A Jegymester Kft. a központi jegyrendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából a rendszer támogatását adja, valamint a TEX Hungary Kft. alvállalkozójaként (egyben adatfeldolgozójaként) részt vesz a jegyek értékesítésében és a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából közreműködik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon található webshop üzemeltetésében.

6. A személyes adatok forrása
Az adatokat a jegyvásárló adja meg.

7. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, mivel az MLSZ jogos érdeke, hogy tudja igazolni, hogy mely szurkolók vettek részt a külföldi mérkőzésen és amennyiben káreset történt, a felelősségre vonás érdekében eljárást tudjon indítani.

Abban az esetben, amennyiben a jegyvásárlás a sportrendezvény helye szerinti országban is személyes adatok megadásához kötött az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a jegyértékesítés során létrejövő szerződés teljesítése, mivel ez esetben a beléptetés a jegyen szereplő személyes adatok megadása nélkül nem tud megvalósulni.

8. Az érintettet megillető jogok
A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018.09.20. napjától hatályos, az archivált verziókat az oldal alján a letölthető dokumentumok között találja.

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank
 • MOL

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • Förch
 • Jet Sol