Jegyértékesítés, futballkártya, stadionbiztonság, marketing

Adatkezelési Tájékoztató
a jegyértékesítéssel, futballkártyával és stadionbiztonsággal, valamint marketing tevékenységünkkel kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és kezelt adatok köre

A jegyértékesítés során különbséget kell tenni az MLSZ által szervezett válogatott mérkőzések, valamint a sportszervezetek által szervezett mérkőzések között.

Utóbbi esetben az MLSZ csak annyiban adatkezelő, hogy a jegyértékesítéshez szükséges informatikai rendszerek az MLSZ megrendelésére készültek el és az üzemeltetést is az MLSZ által kiválasztott adatfeldolgozó biztosítja, valamint az MLSZ meghatározza a használt szoftvereket és konfigurációkat. A klubcsapatok rendezvényeivel kapcsolatban tárolt személyes adatokhoz azonban az MLSZ nem fér hozzá.

A vásárló pénztárban és online is tud jegyet vásárolni az MLSZ által szervezett mérkőzésekre.

Ha a vásárló pénztárban szeretne jegyet venni, akkor három kötelező adatot kell megadnia (név, szül. idő és hely), amit be kell rögzíteni a jegyértékesítő rendszerbe, egy opcionális adatként az anyja neve rögzíthető.

A vásárláshoz a szurkolónak vagy be kell mutatnia klubkártyáját, vagy Futballkártyáját (a továbbiakban együtt: klubkártya), aminek a számával (vonalkódjával) a személyes adatok betölthetők a klubkártya regiszter segítségével vagy a pénztáros rögzíti a rendszerben az adatokat, avagy a néző – ahol a jegyvásárlás esetében a klubkártya használata nem kötelező – személyazonosító okmányt mutat fel.

A rendszer az adatok alapján megvizsgálja, hogy az adott személy kitiltott, eltiltott vagy kizárt-e (azaz bekérdez a Sportrendészeti Nyilvántartásba - SRNY).

Amennyiben az előzetesen megadott személyes adatok alapján találat van, a néző megadhatja anyja nevét abban az esetben is, ha először ezt nem adta meg. Ekkor a rendszer újabb ellenőrzést végez.

Nem vásárolhat olyan személy jegyet a mérkőzésre, aki a nyilvántartásban szerepel.

Pozitív válasz esetén (kitiltott/eltiltott vagy kizárt státusz esetén) a jegyrendszerben nem tárolódik el a vásárló személyes adata, viszont az SRNY naplójában elérhető az érintett adatai, amely arra vezethető vissza, hogy már a vásárlási kísérlet is szabálysértésnek minősül.

Ha vásárolhat jegyet a szurkoló, akkor a vásárló személyes adata a központi rendszer adatbázisába kerül be.

Amennyiben a vásárló a meccsjegy.mlsz.hu oldalon elérhető webshopban vásárol, a webshop használata regisztrációhoz kötött, amihez szükséges megadni az e-mail címet, nevet, jelszót, számlázási adatokat (név, cím, opcionálisan az adószám), valamint a klubkártya Futballkártya számot.

Online vásárlás során a jegyvásárlás a Jegymester Kft. által üzemeltetett webes rendszerben valósul meg. A kezelt személyes adatok köre és a jegyvásárlás folyamata megegyezik a pénztárban megvalósuló folyamattal.

Kezelt adat pénztárban megvalósuló jegyvásárlás esetén:

 • három kötelező adat: név, szül. idő és hely,
 • egy opcionális adat: vásárló anyja neve kerül kezelésre,
 • külföldi sportszervezet megbízásából végzett jegyértékesítés esetében további adatok (pl. útlevélszám) is elkérhetők.

Online jegyvásárlás esetén kezelt adat:

 • webshop regisztrációs adatok: e-mail cím, név, jelszó, számlázási adatok (név, cím, opc. adószám), melyek pusztán a regisztráció tényénél fogva, akkor is kezelése kerülnek, ha nem valósul meg jegyvásárlás, azonban a meccsjegy.mlsz.hu regisztráció és a névre szóló jegyvásárlás egymástól elkülönült adatkezelés
 • pénztárban is elkért jegyvásárlási adatok.

Kapcsolattartásra – a kártyabirtokos rendelkezése szerint – és/vagy marketing célból csak a kártyabirtokos

 • nevét;
 • Futballkártya számát;
 • elektronikus levélcímét;
 • telefonszámát;
 • lakcímét;
 • aláírását
 • vagy ezek közül a rendelkezésére bocsátott adatokat kezeljük.

Megadott marketing hozzájárulás esetén az egyénre szabott kereskedelmi kommunikáció céljából a meglátogatott mérkőzések számát és jellegét is nyilvántartjuk.

A klubkártya rendszer működése szempontjából (az érintettek beazonosítása, a nyilatkozatuk dokumentálása és a hibamentes működés biztosítása céljából) elengedhetetlenül szükséges a következő adatok kezelése:

 • kártyaszám;
 • klubtag kategória;
 • kártyaigénylés dátuma és időpontja;
 • a kártya átvételének helye;
 • előregisztrált-e;
 • PIN kód (4 jegyű számsor, a kártya biztonságának növelésére);
 • a tag, illetve a törvényes képviselő aláírása;
 • 16 életévét be nem töltött személy esetén a törvényes képviselő (jellemzően szülő) neve és címe.
  elektronikus felületen történő igénylés/kapcsolattartás esetén az érintett elektronikus levélcíme.

A Futballkártya nyomtatásához, vagy az MLSZ közreműködésével kialakított klubkártya rendszerben a klubkártya nyomtatásához az adatkezelő rendelkezésére bocsátott fénykép a nyomtatáskor automatizáltan törlésre kerül.

Amennyiben Futball- vagy klubkártyával adja meg az adatait az érintett, akkor a kártyaszámot kell bevinni a rendszerbe (webshop esetében PIN kódot is), és az informatikai rendszer a megadott adatok alapján tölti be a szurkolónak a vásárláshoz szükséges személyes adatait.

3. Adatkezelés időtartama

A jegyértékesítő rendszerből a mérkőzést követő három munkanap után – amennyiben az erre jogosult hatóság nem szólítja fel az MLSZ-t az adatok további, maximum 30 napig tartó megőrzésére - a személyes adatok törlődnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Külföldi válogatott mérkőzés esetén 40 nap a törlési határidő.

A Futballkártya felnőtt birtokosok esetében 10, fiatalkorúak esetében 5 évre kerül kiállításra. A futballkártyával kapcsoltban kezelt adatok a kártya érvényességének elteltét, ennek hiányában az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását követő 3. munkanapon kerülnek törlésre.

A hozzájárulás alapján kezelt marketing célú adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

4. Adatkezelés célja

A névre szóló jegy- és bérletértékesítés, valamint a Futballkártyához kapcsolódó adatkezelés célja az Stv. 72/B. § szerint a stadionbiztonsági követelményeknek megfelelő jegyértékesítés megvalósítása. (Magának a Futballkártya kibocsátásának a célja a jegyvásárlás megkönnyítése.)

A hivatkozott jogszabály alapján az adatok a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás céljából használhatók fel.

A jegyértékesítéshez kapcsolódó adatkezelés beléptető rendszer alkalmazása esetén az Stv. 72. § (3) és (4) bekezdése alapján kötelező, azonban Futball- és/vagy Klubkártya használata csak akkor kötelező, ha ezt a sportszervezet, vagy az MLSZ az adott mérkőzésre kötelezővé teszi.

A marketing célú adatkezelés célja kereskedelmi ajánlatok és hírlevelek eljuttatása az érintettek részére.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az MLSZ hatósági felszólítás, vagy feljelentés megtétele hiányában az általa kezelt személyes adatokat más részére nem adja át, ahhoz közvetlenül csak adatfeldolgozói férnek hozzá.

A tevékenységben adatfeldolgozóként vesz részt:

Nádor Rendszerház Kft.

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. 
cégjegyzékszám: 01-09-074755 
levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. 
elektronikus levélcíme: info@nador.hu 
honlapja: www.nador.hu

A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer üzemeltetője, a központi jegyrendszer támogatását adja, a központi klubkártya rendszerben adatok tárolását és karbantartását végzi az adatkezelő utasítása szerint.

e-Corvina Kft.

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. 
cégjegyzékszám: 01-09-718803 
elektronikus levélcíme: info@e-corvina.hu 
honlapja: www.e-corvina.hu

Az e-Corvina Kft. a klubkártya rendszer fejlesztése során ismerhet meg személyes adatokat.

TEX Hungary Kft.

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: 01-09-877903 
levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. 
elektronikus levélcíme: info@tex.hu 
klubkártya ügyekben: futballkartya@tex.hu 
jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu

A honlapja: www.tex.hu

A Futballkártya kibocsátója az MLSZ.

A TEX Hungary Kft. az MLSZ jegyértékesítője, a Futballkártyák kiállítója, a vevőszolgálati feladatok ellátója.

A TEX al-adatfeldolgozói továbbá a TEX Hungary Kft. további jegyértékesítői, illetőleg a kiállított klubkártyákat az igénylők részére átadó szerződéses partnerei is, akik mindenkori adatai az www.tex.hu/mlsz címen érhetők el, illetőleg megtekinthetők az MLSZ által igénybe vett stadionok jegypénztárainál a jegyértékesítés időszakában.

Jegymester Kft.

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. 
cégjegyzékszám: 01-09-369537 
elektronikus levélcíme: info@jegymester.hu

A Jegymester Kft. a központi jegyrendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából a rendszer támogatását adja, valamint a TEX Hungary Kft. alvállalkozójaként (egyben adatfeldolgozójaként) részt vesz a jegyek értékesítésében és a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából közreműködik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon található webshop üzemeltetésében.

6. A személyes adatok forrása

Az adatokat a szurkoló (vagy nevében a jegyvásárló) adja meg, az SRNY lekérdezés eredménye a rendőrség által vezetett SRNY-ből származik.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, mivel az Stv. 72. § (1) bekezdése alapján a szervező a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat, a labdarúgás sportág tekintetében a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény és a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében beléptető rendszert alkalmaz. A rendező a beléptetés során jogosult a résztvevők személyazonosságát ellenőrizni.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező csak névre szóló belépőjegyet vagy bérletet értékesíthet.

Ugyanezen szakasz (4) bekezdése alapján a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy, bérlet eladásakor, valamint a beléptetés során jogosult a néző személyazonosságát a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány alapján megállapítani.

Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján a beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy vagy a bérlet értékesítésekor a néző személyazonosságát egybevetheti a sportrendészeti nyilvántartás adataival.

Beléptető rendszer alkalmazása esetén a rendező a beléptetés során a néző személyazonosságát egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a sportrendészeti nyilvántartás adataival. A sportrendészeti nyilvántartásban szereplő személynek belépőjegy vagy bérlet nem értékesíthető az eltiltó, a kitiltó vagy a kizáró határozat szerinti sportrendezvény helyszínére, illetve sportlétesítménybe, továbbá e helyszínre a belépését meg kell tagadni.

Az Stv. 72/A § alapján beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott, kedvezményekre jogosító kártya (a továbbiakban: klubkártya) kiváltását is kötelezővé teheti.

Jelenleg a Futballkártya kiváltása az MLSZ által szervezett mérkőzésekre nem kötelező, a kiváltott Futballkártyák adatait, valamint a marketingtevékenységhez kapcsolódó adatokat az érintettek hozzájárulásával kezeljük.

A klubkártyán feltüntethető adatok körét a 72/B. § (2) bekezdése tartalmazza, azonban az MLSZ a Futballkártyákon - az adatminimalizálás elvét figyelembe véve – lakcímadatot és biometrikus sablont nem, anyja neve adatot csak az érintett kérésére rögzít. Ezek az adatok a futballkártyán és a belépőjegyen sem kerülnek feltüntetésre.

Amennyiben külföldi sportrendezvényre az MLSZ a jegyértékesítést személyes adatok megadásához köti, a személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, azaz, hogy a néző által esetlegesen elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a sportlétesítmény/sportszervezet pályarendszabályai által tiltott tevékenység következtében az MLSZ-t ért kár áthárításához szükséges információk rendelkezésre állhassanak.

8. Az érintettet megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

 

 

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank
 • MOL

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • Förch
 • Jet Sol